Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder treft onze (Aboriginal Beheer BV/3D GEO DATA) algemene voorwaarden aan.

Download Algemene voorwaarden
Download DRN2011

Artikel 1: Definities

Opdrachtnemer:
Aboriginal Beheer BV. gevestigd aan De Meeten 62, 4706 NH Roosendaal (Let op: Bezoek adres)

3D GEO DATA.com (3D GEO DATA) is een handelsnaam van Aboriginal Beheer BV

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 32090947

Opdrachtgever:
De partij die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en die opdracht tot uitvoering van de werkzaamheden heeft gegeven aan Aboriginal Beheer BV

Partijen:
Aboriginal Beheer BV en de opdrachtgever gezamenlijk

Offerte(s) en/of aanbieding(en):
Een aanbod in de zin van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek

Overeenkomst:
Al hetgeen tussen opdrachtgever en Aboriginal Beheer BV is overeengekomen, inclusief de bijbehorende bijlagen

DNR 2011:
De Nieuwe Regeling 2011, Eerste herziening Juli 2013 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur

BW:
Het Burgerlijk Wetboek is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht.

Werkdagen:
Kalenderdagen behoudens weekenden, algemene erkende feestdagen en de door Aboriginal Beheer BV vastgestelde verlofdagen

Honorarium:
De vergoeding die Aboriginal Beheer BV toekomt voor diens werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden, tezamen met de DNR 2011, het OM ROC.2017.50 en auteurs wettelijke bescherming, zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke met Aboriginal Beheer BV gesloten worden.

2.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijke schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. Zie artikel 16 voor de voorwaarden welke gelden indien er wordt afgeweken van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalen van deze Algemene Voorwaarden in stand. In het geval dat deze situatie zich voor doet, treden partijen met elkaar in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aboriginal Beheer BV heeft het recht om een vrijblijvende offerte en/of aanbiedingen gedurende zes werkdagen na aanvaarding te herroepen. Indien deze herroeping niet binnen zes werkdagen na aanvang geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

3.2 Indien wordt afgeweken van het in de offerte en/of aanbieding gedane aanbod, is Aboriginal Beheer BV hier niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan tot stand nadat Aboriginal Beheer BV dit schriftelijk bevestigd.

3.3 Mondelinge toezeggingen, afspraken of overeenkomsten gedaan door Aboriginal Beheer BV, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4: Wijziging overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering nodig is om de overeenkomst te wijzingen of aan te vullen, dienen de partijen tijdig in overleg te treden over het aanpassen van de overeenkomst.

4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de opdracht daardoor worden beïnvloed. Aboriginal Beheer BV stelt de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte.
4.3 Indien de aanpassing van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, stelt Aboriginal Beheer BV de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte.

4.4 Indien er een vast honorarium was overeengekomen, geeft Aboriginal Beheer BV aan in hoeverre de aanpassing van de overeenkomst hier invloed op heeft.

4.5 Indien door aanvullende wensen van de opdrachtgever, de werkzaamheden die Aboriginal Beheer BV op grond van de opdracht moeten leveren, aantoonbaar worden verzwaard c.q. uitgebreid, is er sprake van expliciet meerwerk. Indien het meerwerk financiële gevolgen heeft en / of wijziging van het leveringstermijn stelt Aboriginal Beheer BV de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte.

4.6 Meerwerk kan worden verrekend tegen een vast honorarium of tegen de op dat moment geldende uurtarieven van Aboriginal Beheer BV.

Artikel 5: Algemene verplichtingen van de opdrachtnemer

5.1 Bij het aanvaarden van een opdracht dient Aboriginal Beheer BV ten alle tijden alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te houden.

5.2 De opdracht wordt door Aboriginal Beheer BV vervuld conform het overeengekomen tijdsschema. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betreffen de termijnen in het overeengekomen tijdsschema geen fatale termijnen.

5.3 Aboriginal Beheer BV dient voor de opdracht rekening te houden met van de belang zijnde publiek- en privaatrechtelijke regelgeving.

5.4 Bij het uitvoeren van de opdracht wordt er door Aboriginal Beheer BV gehandeld volgens Operation Manual ROC.2017.50, welke is opgesteld naar de wettelijk vereisten en deze is goed door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

5.5 Opdrachten worden aangenomen op basis van een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Artikel 6: Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens en bescheiden, welke Aboriginal Beheer BV naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en kosteloos ter beschikking te stellen.

6.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

6.3 Indien er stagnatie ontstaat door het niet tijdig ter beschikking stellen van de verzocht gegevens, zijn de kosten, voortvloeiend uit de stagnatie, voor rekening van de opdrachtgever.

6.4 De oplevertermijn wordt tenminste met anderhalf keer de stagnatietijd verlengd.

Artikel 7: Honorarium

7.1 Opdrachten worden door Aboriginal Beheer BV geaccepteerd op basis van een vast bedrag of een bedrag per tijdseenheid. Aboriginal Beheer BV heeft steeds het recht een door haar, naar redelijkheid, te bepalen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden te vragen. Het vragen van een voorschot en de verplichting tot betalen daarvan, kan ook tijdens de uitvoering van de opdracht geschieden. Alle termijnen worden vastgelegd in de offerte en/of aanbieding van Aboriginal Beheer BV tenzij in de overeenkomst anders overeengekomen.

7.2 Indien een bedrag per tijdseenheid wordt overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de op dat moment geldende uurtarieven van Aboriginal Beheer BV, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeenkomst.

7.3 Bijkomende kosten, naast het honorarium zoals reis- verblijfs-, transportkosten worden doorbelast aan de klant.Aanvullende toetsings-, scholings- en keuringskosten van mens en materieel, die specifiek toe te wijzen zijn aan een project of klant worden doorbelast aan de klant.

Artikel 8: Betaling

8.1 Betaling door opdrachtgever dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

8.2 Bij overschrijding van het hierboven genoemde termijn, is opdrachtgever in verzuim. In dat geval is opdrachtgever over het verschuldigde bedrag wettelijke rente, als bedoeld in artikel 6:119a BW, verschuldigd.

8.3 Indien opdrachtgever verzuimd, is Aboriginal Beheer BV gerechtigd de vordering uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst

9.1 Aboriginal Beheer BV bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

9.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, heeft Aboriginal Beheer BV het recht om, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden ten behoeve van de uitvoering van de opdracht als gevolmachtigd vertegenwoordiger van de opdrachtgever in te schakelen. De persoon, die wordt omgeschreven in artikel 7:404 BW, is niet gehouden de werkzaamheden van de opdracht, zelf te verrichten, terwijl slechts de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht verantwoordelijk en aansprakelijk is.

Artikel 10: Detachering

10.1 De opdrachtgever is verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek en is verplicht om de gedetacheerde concrete aanwijzingen te geven om te voorkomen dat deze in uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

10.2 De opdrachtgever vrijwaart Aboriginal Beheer BV te allen tijde van schade die het gevolg is van het niet nakomen van de verplichtingen.

10.3 Aboriginal Beheer BV is niet aansprakelijk voor schade die door de gedetacheerde wordt toegebracht.

10.4 De opdrachtgever vrijwaart Aboriginal Beheer BV te allen tijde tegen aanspraken die door derden worden ingesteld en die voortvloeien uit schade die is toegebracht door de gedetacheerde.

10.5 Het is de opdrachtgever of daaraan gelieerde bedrijven niet toegestaan om de ingezette medewerkers van Aboriginal Beheer BV gedurende de inzet en een periode van 12 maanden na de laatste werkzaamheden, een dienstverband aan te bieden of deze anderszins werkzaam te laten zijn.

Artikel 11: Duur van de overeenkomst

11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of de strekking daarvan voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd geldt.

11.2 Indien de opdracht voor onbepaalde tijd wordt aangegaan kan deze, tenzij anders wordt overeengekomen, tussentijds met inachtneming van een opzegtermijn van twintig werkdagen, worden opgezegd. In afwijking op de DNR 2011, stelt Aboriginal Beheer BV een vaste opzegtermijn vast voor opdrachten welke worden aangegaan voor onbepaalde tijd.

11.3 Indien er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd kan deze niet tussentijds worden ontbonden, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Iedere opzegging en ontbinding dient duidelijk te worden gemotiveerd en te geschieden door middel van een aangetekende brief. De tot op het moment van opzegging en ontbinding gemaakte kosten en uren door Aboriginal Beheer BV voor desbetreffende overeenkomst dienen door de opdrachtgever vergoed te worden tegen de op
dat moment geldende tarieven.

11.4 Zoals vermeld in de DNR 2011, behoudt Aboriginal Beheer BV het recht de tekortkoming, binnen redelijk termijn en voor eigen kosten, zelf te herstellen.

Artikel 12: Intellectuele eigendommen

12.1 Het is de opdrachtgever verboden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, om de producten waarop intellectuele rechten rusten waaronder offertes, ontwerpen en tekeningen, bestanden, studies, werkwijzen, adviezen, film/video, contracten en overige geestesproducten te verveelvoudigen, te gebruiken of aan derden ter hand te stellen.

12.2 Auteursrecht is het recht van de maker, in deze Aboriginal Beheer BV, of een eventuele rechtverkrijgende van een werk om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Het auteursrecht kent geen formaliteiten, Aboriginal Beheer BV hoeft het werk zoals, foto- filmopnames, logo’s en design producties niet te deponeren of te registreren om deze rechten te verkrijgen.

12.3 Auteursrechten worden niet overgedragen. Klanten hebben wel het recht op vruchtgebruik. De klant dient vooraf aan te geven waarvoor het werk toegepast gaat worden zoals; het moment van gebruik, binnen welk medium, het verwachte bereik en de gebruiksduur van het werk. Indien er overschrijding plaats vind van de toepassing, kan Aboriginal Beheer BV hiervoor een aanvullende vergoeding in rekening brengen.

12.4 Indien een klant kenbaar maakt om de rechten te verkrijgen, worden hiervoor aanvullende maatregelen en documenten opgesteld waarin de overdracht van rechten met een passende koopsom staan omschreven.

12.5 Aboriginal Beheer BV verwerkt en levert complete producties. Indien een derde partij (door de klant) wordt ingeschakeld om het gemaakte werk te gebruiken, importeren, verwerken of monteren, wordt er een bronvermelding opgenomen in het eindresultaat.

12.6 Een derde partij mag eenmalig het geleverde werk toepassen in een enkele productie. Deze productie moet vooraf bekend zijn gemaakt aan Aboriginal Beheer BV, waarbij het medium, het verwachte bereik en gebruiksduur kenbaar zijn gemaakt.
Aboriginal Beheer BV zal vooraf aan de levering het gemaakte werk redigeren. De kosten voor het redigeren worden doorbelast aan de klant.

12.7 De klant zorgt ervoor dat Aboriginal Beheer BV vooraf, aan het moment van gebruik of verspreiden van het werk, wordt gekend in het eindresultaat.

12.8 Indien de naam of het image van Aboriginal Beheer BV, in welke vorm dan ook, negatief wordt geladen, zal Aboriginal Beheer BV dit kenbaar maken, waarna de klant zorgdraagt dat deze wordt verwijderd en/of wordt aangepast.

12.9 Bij elke productie, concept, design, foto, film en of montage heeft Aboriginal Beheer BV het recht om bron vermelding / credits op te nemen in de vorm van: ©Dronevlucht.eu.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Naast hetgeen de wet als overmacht beschouwt geldt als zodanig staking en/of ziekte van de werknemers van Aboriginal Beheer BV, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van zijn leveranciers of andere derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken als overmacht. Tevens geldt stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in zijn bedrijf, alsmede overige omstandigheden, voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet geheel van de opdrachtnemer kan worden verlangd, als overmacht. Indien er aldus sprake is van overmacht, heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel –indien althans de overmacht voldoende substantieel is- of, voor het deel ten aanzien waarvan er sprake is van overmacht, gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 14: Klachten

14.1 Eventuele klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen een termijn van 30 dagen aan Aboriginal Beheer BV te worden meegedeeld.

14.2 Klachten met betrekking tot de factuur en de daarbij in rekening gebrachte bedragen dient de opdrachtgever binnen zeven werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Aboriginal Beheer BV mede te delen.

14.3 Indien de opdrachtgever de in lid 1 genoemde termijn niet in acht neemt, geldt de door Aboriginal Beheer BV Algemene Voorwaarden Aboriginal Beheer BV versie 1.0 verrichtte prestatie als aanvaard. Indien Aboriginal Beheer BV in die situatie naar aanleiding van een gegronde klacht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht, geschiedt dat op grond van coulance, zonder dat daarmee aansprakelijkheid wordt aanvaard. Indien de opdrachtnemer ter zake onterechte klachten werkzaamheden verricht, worden de uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht tegen de bij Aboriginal Beheer BV op dat moment geldende tarieven.

14.4 Klachten leveren geen grond op tot het opschorten van enige betalingsverplichting door de opdrachtgever tenzij en voor zover de klacht door Aboriginal Beheer BV wordt erkend.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 In afwijking op de DNR 2011 Artikel 16, Lid 1, vervalt door verloop van twee jaren de aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Aboriginal Beheer BV vervalt door verloop van een jaar vanaf vervaltermijnen de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.

15.2 In aanvulling op de DNR 2011 Artikel 47, komen
aansprakelijkheden van Aboriginal Beheer BV te
vervallen wanneer de opdrachtgever afwijkt van het door Aboriginal Beheer BV gegeven advies.

15.3 De opdrachtgever vrijwaart Aboriginal Beheer BV tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de opdrachtgever van de overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde diensten van de opdrachtgever.

15.4 Indien Aboriginal Beheer BV aansprakelijk is voor directie schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.5 De maximale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer rijkt nooit verder dan wat de opdrachtnemer heeft verzekerd op zijn bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

15.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– De kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– De eventuele kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aboriginal Beheer BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Aboriginal Beheer BV toegerekend kunnen worden en – Kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

15.7 Aboriginal Beheer BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de opdrachtgever.

15.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Aboriginal Beheer BV of zijn ondergeschikten.

Artikel 16: Afwijking Algemene Voorwaarden
Aboriginal Beheer BV

16.1 Indien er wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden van Aboriginal Beheer BV zijn te allen tijden de volgende voorwaarden van toepassing:
– Nederlands Recht/Nederlandse Rechter dient te zijn overeengekomen;
– De maximale verzekerde vervaltermijn bedraagt een jaar;
– Het door de opdrachtnemer te vergoeden schadebedrag is beperkt tot een gelijk bedrag aan de opdrachtkosten met een maximum aansprakelijkheidslimiet van € 500.000,00